Najważniejsi są ludzie

W Babyplant pracujemy, żeby poprawiać jakość życia ludzi- nie tylko klientów i dostawców, ale całego społeczeństwa. Nasze zaangażowanie społeczne i środowiskowe w rozwój działań i przynoszenie korzyści dla wszystkich interesariuszy, to nieodłączna część naszego modelu biznesowego.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Zaangażowani społecznie

Inicjatywa

Duma z bycia Rolnikiem

Poczucie przynależności do profesji

Inicjatywa ma na celu uznanie i docenienie znaczenia rolnictwa i pracy rolników.

Naszym głównym celem jest pokazanie znaczenia pracy rolników, uświadamiając społeczeństwu znaczenie roli, czasem zupełnie nieznanej, jaką odgrywa rolnik. Zachęcamy osoby indywidualne, firmy i organizacje, żeby podejmowały i rozwijały działania mające na celu bezinteresowną pomoc, ułatwianie i rozpowszechnianie pracy rolników.

Duma z bycia Rolnikiem to nasz hołd na cześć wszystkich rolników, ponieważ pamiętamy, że jesteśmy, tym kim jesteśmy, dzięki nim.

Dowiedz się więcej o inicjatywie na stronie internetowej

www.orgullodeseragricultor.es

Projekt
Solidarni z Kiva

Współpraca ogółu jest niezbędna do wsparcia tak ważnego sektora, jakim jest sektor rolny.

Jeśli chcesz dołączyć do tego solidarnego projektu, możesz zrobić zakupy w naszym sklepie internetowym.

Jednym z przedsięwzięć, które realizujemy w ramach inicjatywy społecznej, jest projekt współpracy z organizacją pozarządową Kiva.

Poprzez ten projekt staramy się pomagać rolnikom i wspierać rolnictwo w krajach rozwijających się.

Pieniądze zebrane ze sprzedaży produktów z logo Duma z bycia Rolnikiem zostaną przeznaczone na projekty rolne w krajach, które nie posiadają wystarczającyh środków na ich rozwijanie.

Współpraca ogółu jest niezbędna do wsparcia tak ważnego sektora, jakim jest sektor rolny.
Jeśli chcesz dołączyć do tego solidarnego projektu, możesz zrobić zakupy w naszym sklepie internetowym.

Babyplant a Światowy Pakt ONZ

Jeszcze jeden krok na poziomie globalnym

W Babyplant zrobiliśmy kolejny krok w związku ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jesteśmy świadomi znaczenia odpowiedzialnego działania, nie tylko lokalnie, ale i na całym świecie.

Dlatego w naszych zobowiązaniach dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu uwzględniliśmy przynależność do największej światowej inicjatywy odpowiedzialności korporacyjnej ONZ, czyli UN Global Compact. Pakt ten promuje zrównoważony rozwój i obywatelstwo korporacyjne.

Jako członkowie paktu zobowiązaliśmy się do dostosowania wszystkich naszych działań, strategii i kultury biznesowej w oparciu o dziesięć uniwersalnych zasad. Rozwój strategii zrównoważonych celów rozwoju firmy, bazując na projekcie Global Compact, wymaga wdrożenia, rozpowszechnienia i promowania dziesięciu uniwersalnych zasad w zakresie praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

10 uniwersalnych zasad

1. Wspierać i szanować ochronę powszechnie uznanych podstawowych praw człowieka.

2. Upewnić się, że nie są naruszane prawa człowieka.

3. Wspierać wolność stowarzyszeń i prawo do negocjacji zbiorowych.

4. Wspierać eliminację wszelkiego rodzaju pracy przymusowej.

5. Przyczyniać się do zniesienia pracy dzieci.

6. Przyczyniać się do zniesienia dyskryminacji w zakresie zatrudnienia.

7. Zachować zapobiegawcze podejście sprzyjające ochronie środowiska.

8. Zachęcać do inicjatyw promujących większą odpowiedzialność za środowisko.

9. Wspierać rozwój i rozpowszechnianie technologii przyjaznych dla środowiska.

10. Walka z korupcją we wszystkich jej postaciach, w tym wymuszaniem i łapówkami.