Polityka prywatności

Gwarantujemy uczciwe, odpowiedzialne i zgodne z prawem wykorzystanie danych użytkownika

Polityka prywatności i poufności danych:

Baby Plant SL postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami w Hiszpanii i Unii Europejskiej w zakresie przetwarzania danych osobowych. W tym celu podejmujemy niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu uniknięcia utraty, niewłaściwego wykorzystania, modyfikacji, nieuprawnionego dostępu i kradzieży dostarczonych danych osobowych, biorąc pod uwagę stan technologii, charakter danych i ryzyko, na które są one narażone narażony.

Następnie, zgodnie z przepisami przepisów o ochronie danych, jesteś informowany o warunkach przetwarzania danych przeprowadzanych przez Baby Plant, SL.

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych

BABY PLANT SL with C.I.F. B-30126650, z siedzibą w Ctra Santomera – Alquerias, km 1., 30140 Santomera, Murcia, Hiszpania, telefon: 968862244 i e-mail: info@babyplant.es, jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych.

W imieniu firmy przetwarzamy informacje, które nam przekazujesz, w celu świadczenia żądanej usługi i wystawienia na nią faktury. wysyłać Ci reklamy związane z naszymi produktami i usługami w dowolny sposób (pocztą, e-mailem lub telefonicznie) i zapraszać na imprezy organizowane przez firmę.

Podane dane będą przechowywane tak długo, jak długo nie zażądasz zaprzestania działalności. Dane nie będą przekazywane stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków, w których istnieje obowiązek prawny. Masz prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Baby Plant SL przetwarza twoje dane osobowe, dlatego masz prawo dostępu do twoich danych osobowych, sprostowania niedokładnych danych lub żądania ich usunięcia, gdy dane nie są już potrzebne do celów, które zostały zebrane. .

Ochrona danych osobowych

Niniejszy dokument reguluje przetwarzanie danych osobowych dostarczanych przez użytkowników, odwiedzających i zainteresowane strony tej witryny (www.babyplant.es) i ma na celu upowszechnianie sposobu, w jaki dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i chronione. do których dostęp mają usługi związane z tą Witryną, abyś mógł swobodnie i dobrowolnie określić, czy chcesz podać swoje dane osobowe za pomocą formularzy włączonych w tym celu.

Odwiedzanie tej witryny nie oznacza, że ​​użytkownik jest zobowiązany do podania jakichkolwiek informacji. W przypadku podania przez użytkownika jakichkolwiek danych osobowych dane zgromadzone na tej stronie będą traktowane w sposób uczciwy i zgodny z prawem, z zastrzeżeniem zasad i praw określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RGPD) Unia Europejska 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

Dostęp i korzystanie ze strony oznacza, że ​​akceptujesz ją w całości i jesteś zobowiązany w pełni przestrzegać warunków zawartych w niniejszej Polityce prywatności, a także w postanowieniach zawartych w Informacji prawnej, Polityce plików cookie i, w w stosownych przypadkach ogólne lub szczegółowe warunki umowne dotyczące wszelkich innych usług; konfigurowanie wyżej wymienionych dokumentów jako całości jako obowiązujących tekstów prawnych. Odpowiednie linki można znaleźć na dole strony głównej.

Niniejsza Polityka Prywatności będzie obowiązywać dla danych osobowych wymaganych dla tej Strony lub innych usług BABY PLANT SL. W przypadku sformalizowania rejestracji lub powiązania ze stroną internetową za pośrednictwem dowolnej sieci społecznościowej, komunikatora, czerwonego lub podobnego systemu, autoryzujesz tę sieć lub system między danymi z BABY PLANT SL. zgodnie z poprzednimi warunkami w Polityce prywatności sieci lub w danym systemie w każdym przypadku, bez uszczerbku dla tego, jaka będzie twoja odpowiedzialność za zapoznanie się z wymienioną Polityką przed udzieleniem autoryzacji.

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką (*) w formularzach będą obowiązkowe, więc pominięcie niektórych z nich może uniemożliwić im zajęcie się twoją prośbą.

Podobnie po kliknięciu przycisku „Wyślij” (lub odpowiednika) zawartego we wspomnianych formularzach wymagani użytkownicy określają prawdziwość, dokładność, autentyczność i ważność rozpoznanych danych osobowych. Aby podane informacje były zawsze aktualne i nie zawierały błędów, musisz jak najszybciej powiadomić o modyfikacjach twoich danych osobowych, a także o poprawieniu błędnych danych na wypadek, gdyby coś wykryło.

W kontekście opisanych poniżej zabiegów mogą one przekazywać określone dane osobowe stronom trzecim. W tym sensie Twoim obowiązkiem jest poinformowanie stron trzecich, których dane nam przekazujesz, a także, jeśli to konieczne, uzyskanie wyraźnej zgody na dostarczenie takich informacji.
Zarejestruj się jako nowy użytkownik

Zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RGPD) Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. Informujemy, że wypełniając którykolwiek z naszych formularzy, Twoje dane osobowe zostaną włączone i będą przetwarzane w plikach BABY PLANT SL.

Głównym celem tego pliku jest zarządzanie użytkownikami zarejestrowanymi na naszej stronie internetowej, a także wysyłanie reklam związanych z produktami i usługami lub wysyłanie wszelkich innych istotnych informacji (wydarzenia, promocje, biuletyny, rabaty oraz inne działania komercyjne).

BABY PLANT SL. zapewnia poufność dostarczonych danych i gwarantuje, że w żadnym wypadku nie zostaną one przekazane do jakiegokolwiek innego użytku bez uprzedniej i wyraźnej zgody naszych użytkowników. Poprosimy Cię tylko o dane niezbędne do świadczenia wymaganej usługi i będą one wykorzystywane wyłącznie w tym celu.

Sklep internetowy

Zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RGPD) Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. Informujemy, że wypełniając formularze, Twoje dane osobowe zostaną włączone i będą przetwarzane w plikach BABY PLANT SL.

Głównym celem tego pliku jest utrzymanie stosunków umownych z naszymi klientami, ułatwienie przetwarzania zamówień, wykonywanie badań statystycznych, a także wysyłanie reklam związanych z produktami i usługami sprzedawanymi przez BABY PLANT SL. lub do wysyłania innych informacji, takich jak: promocje, rabaty, biuletyny i inne działania komercyjne.

Przy okazji zakupu Twoje dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
Podmioty bankowe płacące za zakupy kartą.
Do urzędu konsumentów i użytkowników w przypadku jakichkolwiek roszczeń.
W przypadkach ustanowionych zgodnie z prawem, tak jak w przypadku sił bezpieczeństwa i organów bezpieczeństwa.

BABY PLANT SL. zapewnia poufność dostarczonych danych i gwarantuje, że w żadnym wypadku nie zostaną one przekazane do jakiegokolwiek innego użytku bez uprzedniej i wyraźnej zgody naszych klientów. Poprosimy Cię tylko o dane niezbędne do świadczenia wymaganej usługi i będą one wykorzystywane wyłącznie w tym celu.

obowiązki

BABY PLANT SL. nie ponosi odpowiedzialności za informacje i treści przechowywane na forach, sieciach społecznościowych lub w jakikolwiek inny sposób, który umożliwia stronom trzecim niezależne publikowanie treści na stronie internetowej dostawcy.

Biorąc jednak pod uwagę art. 11 i 16 LSSI-CE, BABY PLANT SL. zobowiązuje się wycofać lub, w stosownych przypadkach, zablokować te treści, które są naruszone lub naruszają ustawodawstwo krajowe lub międzynarodowe, prawa osób trzecich lub zasady moralne i porządek publiczny.

Firma nie jest również odpowiedzialna za szkody powstałe w wyniku awarii niewłaściwej konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie użytkownika Internetu. Wykluczona jest wszelka odpowiedzialność za wszelkie incydenty techniczne lub awarie występujące, gdy użytkownik łączy się z Internetem. Podobnie, brak przerw lub błędów w dostępie do strony internetowej nie jest gwarantowany.

Podobnie BABY PLANT SL. zastrzega sobie prawo do aktualizacji, modyfikacji w zakresie usuwania informacji zawartych na swojej stronie internetowej, a także ich konfiguracji lub prezentacji, w dowolnym momencie, nie ponosząc za to żadnej odpowiedzialności.

Zgoda

Wysyłając formularze, rozumiemy, że użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z celami określonymi w każdym z formularzy. BABY PLANT SL. nie przekaże danych stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków prawnie ustalonych lub dotkniętych przez zainteresowaną stronę. BABY PLANT SL. komunikacja z danymi oznacza, że ​​zamierzasz wysyłać wiadomości handlowe za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innego równoważnego środka komunikacji elektronicznej. Podobnie, posiadacze oświadczają, że znają ten zamiar i wyrażają wyraźną zgodę na otrzymywanie określonych komunikatów. Zgoda tutaj udzielona przez Właściciela na przekazywanie danych stronom trzecim może zostać odwołana przez cały czas, bez mocy wstecznej.

prawa użytkownika

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RGPD) Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. Użytkownik jest informowany, że wyłącznym obowiązkiem bazy danych rejestracji jest wysyłanie informacji o nowościach związanych ze stroną babyplant.es. Bez problemu właściciele mają dostęp do swoich danych iw żadnym wypadku dane te nie będą przekazywane, udostępniane, przekazywane ani sprzedawane osobom trzecim.

Zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RGPD) Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. Użytkownik może w dowolnym momencie skorzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, anulowania lub anulowania przed DOSTAWCĄ

Zainteresowana strona może skorzystać ze swoich praw ARCO (dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu) w odniesieniu do swoich danych osobowych, przekazując je pocztą elektroniczną na adres info@babyplant.es, na piśmie do Baby Plant SL, Ctra. Santomera-Alquerias km. 1, 30140 Santomera, Murcia, szczególnie bezpośrednio przez automatyczne łącza do rezygnacji z subskrypcji zawarte we wszystkich komunikatach wysyłanych przez www.babyplant.es

Portale społecznościowe

Za pośrednictwem naszej strony możesz uzyskać dostęp do sieci społecznościowych o otwartym dostępie dla wszystkich użytkowników. Są to strony internetowe, na których użytkownik może się zarejestrować i obserwować nas za darmo. W tych sieciach społecznościowych użytkownicy mogą dowiedzieć się o naszych działaniach, opiniach, uzyskać dostęp do zdjęć i filmów. Użytkownicy tych sieci społecznościowych muszą być wybrani z tego miejsca, jest on niezależny od naszej strony internetowej i jest otwarty, to znaczy jest widoczny dla wszystkich jego użytkowników, a polityki prywatności mające zastosowanie do tych treści są określone przez sieć społecznościową. BABY PLANT SL. nie jest właścicielem sieci społecznościowych.

Zebrane informacje zorientowane na ulepszenia stron internetowych

Aby ulepszyć nasze usługi i zakupy online, analizujemy stronę internetową i prawidłową nawigację użytkownika. Informacje te będą poufne i będą niezbędne do poprawy bezpieczeństwa i działania strony internetowej i sklepu internetowego.

Polityka antyspamowa

Dostawca oświadcza się całkowicie przeciwko wysyłaniu niechcianych wiadomości handlowych i wszelkiego rodzaju zachowań lub manifestacji zwanych „spamem”, w szczególności oświadcza, że ​​jest zaangażowany w walkę z tego rodzaju nadużyciami.

Dlatego dostawca gwarantuje użytkownikowi, że bez żadnego powodu dane osobowe rozpoznane na stronie internetowej zostaną przekazane, udostępnione, przekazane lub sprzedane osobom trzecim.

Z tych samych powodów proces rejestracji nie powinien być używany do wpisywania adresów e-mail osób z zewnątrz bez wyraźnej zgody osób, których to dotyczy. Aby przeciwdziałać tym praktykom, www.babyplant.es wdraża podwójną opt-in listę mailingową, która wymaga wyraźnego potwierdzenia przez właściciela konta e-mail wskazanego jako adres subskrypcji, przed otrzymaniem wiadomości e-mail.

W przypadku, gdy użytkownik nadal otrzymuje komunikaty z tej witryny bez rejestracji lub wyraźnej zgody na taką rejestrację, może anulować subskrypcję za pomocą linków podanych w samej komunikacji.

Ponadto użytkownik może skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego prowadzonego na stronie internetowej, zarówno w celu poinformowania o tym, co się stało, jak i zażądania natychmiastowego usunięcia ich danych z naszego systemu.

Google Analytics

Google Analytics to usługa analizy danych statystycznych świadczona przez firmę Google (polityka prywatności). babyplant.es korzysta z tej usługi do śledzenia statystyk użytkowania.

Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, aby pomóc stronie analizować dane statystyczne dotyczące jej wykorzystania (liczba wszystkich odwiedzin, najczęściej oglądanych stron itp.). Informacje generowane przez plik cookie (w tym adres IP) będą przesyłane bezpośrednio i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie wykorzystywać te informacje w naszym imieniu w celu generowania informacji statystycznych dotyczących korzystania z babyplant.es, Google nie będzie kojarzyć twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Google może przekazywać te informacje stronom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub gdy te osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google.

Możesz odrzucić przetwarzanie danych lub informacji, odrzucając stosowanie plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak spowoduje to ograniczenie pełnej funkcjonalności strony www.babyplant.es. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na przetwarzanie informacji przez Google w sposób i do celów wskazanych powyżej.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych użytkownika

W ramach swojej działalności babyplant.es ma możliwość rejestrowania użytkowników w celu wysyłania wiadomości e-mail, komentowania na blogu i wysyłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Użytkownik poprzez akty subskrypcji, zgłaszanie uwag lub formularz kontaktowy wyrazi wyraźną zgodę na traktowanie personelu zapewnianego zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RGPD) Unii Europejskiej 2016/679 27 kwietnia 2016 r. Użytkownik może skorzystać ze swoich praw na podanych warunkach.

Te same akty oznaczają również wyraźną zgodę użytkownika na międzynarodowy transfer danych, który ma miejsce zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RGPD) Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. Ze względu na fizyczną lokalizację udogodnienia wymienionych wyżej dostawców.

Dane osobowe wymagane w ramach tych działań zostaną włączone do pliku, którego celem jest przekazywanie wiadomości dotyczących strony internetowej www.babyplant.es działającej jako osoba odpowiedzialna za plik. Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia, uniemożliwiając realizację podanego celu, jeżeli te dane nie zostaną podane. Użytkownik jest również informowany o możliwości skorzystania z praw wskazanych w części dotyczącej praw użytkownika.

Linki partnerskie

www.babyplant.es czasami korzysta z linków partnerskich do produktów i usług marek, które utworzyły program partnerski. Łącza te są wykorzystywane wyłącznie po skorzystaniu ze wspomnianych produktów i usług lub po przeprowadzeniu testów w celu oceny, czy spełniają one odpowiedni poziom jakości.
Dostawca zgadza się nie umieszczać dowolnych linków partnerskich do produktów, które nie spełniają warunków opisanych powyżej, rozumiejąc również, że tego rodzaju praktyki byłyby bardzo niekorzystne dla reputacji witryny internetowej, która je promuje.

Własność intelektualna i wykorzystanie treści

Witryna babyplant.es zawiera tytuł informacyjny, ale nie ograniczający jego programowania, edycji, kompilacji i innych elementów niezbędnych do jego działania, projekty, logo, tekst i / lub grafika są własnością dostawcy lub, w stosownych przypadkach, wyraźną autoryzacją przez od autorów.

Każde użycie, na które usługodawca wcześniej nie zezwolił, zostanie uznane za poważne naruszenie praw własności intelektualnej lub przemysłowej autora.

Projekty, logo, tekst i / lub grafika poza dostawcą i które mogą pojawić się na stronie internetowej, na które wpływ mają ich właściciele, którzy sami są odpowiedzialni za wszelkie możliwe kontrowersje, które mogą się z nimi wiązać. W każdym przypadku dostawca ma od nich wyraźną i uprzednią zgodę.

Aby dokonać jakichkolwiek obserwacji dotyczących możliwych naruszeń praw własności intelektualnej lub przemysłowej, a także jakiejkolwiek zawartości strony internetowej, możesz to zrobić za pomocą formularza kontaktowego prowadzonego na stronie internetowej.

Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Do rozstrzygania wszelkich kontrowersji lub problemów związanych z tą stroną internetową lub działaniami na niej prowadzonymi zastosowanie będą miały hiszpańskie przepisy, do których strony mogą się wyraźnie wypowiedzieć.