Het belangrijkste zijn de mensen.

Bij Babyplant proberen we de levens van mensen te verbeteren, niet alleen die van onze klanten en leveranciers, maar ook van de samenleving in het algemeen. – Onze betrokkenheid bij maatschappij en milieu in de ontwikkeling van onze activiteiten en ten behoeve van alle belangengroepen, vormt onlosmakelijk deel uit van ons bedrijfsmodel.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk betrokken

Actie

Orgullo de ser agricultor (Trots om landbouwer te zijn)

Het gevoel om bij een beroep te horen

Deze actie wil het belang van de landbouw en het werk van de landbouwers erkennen en waarderen.

Ons voornaamste doel is de aandacht te vestigen op het onmisbare werk van landbouwers, door de samenleving bewust te maken van het belang van de – vaak onbekende – rol van landbouwers. We stimuleren particulieren, bedrijven en organisaties om activiteiten te ontwikkelen die gericht zijn op het faciliteren en bekend maken van het werk van landbouwers.

Trots om landbouwer te zijn is ons eerbetoon aan alle landbouwers, zodat we niet vergeten wie we zijn dankzij hen.

Als u meer wilt weten over dit initiatief, bekijk dan de website of de sociale media.

www.orgullodeseragricultor.es

Project
Solidair met Kiva.

Samenwerken is fundamenteel bij het steunen van een sector die zo belangrijk is als de landbouwsector.

Als u dit project wilt steunen, kunt u de bijbehorende producten kopen in onze online winkel.

Een van de solidariteitsacties die we op hebben gezet is een samenwerkingsproject met de NGO Kiva.

Door middel van dit project willen we landbouwers helpen en de landbouw stimuleren in ontwikkelingslanden.

Het geld dat wordt ingezameld met de verkoop van de merchandising producten van het initiatiefTrots om Landbouwer te zijnis bestemd voor leningen aan agrarische proyecten in landen waar men niet over voldoende middelen beschikt om deze te ontwikkelen.

 De steun en samenwerking van iedereen is belangrijk om een sector te steunen die zo essentieel is als de landbouwsector. Als u dit solidaire project wilt steunen, kunt u de bijbehorende producten kopen in onze online winkel.

Babyplant steunt het wereldwijde verdrag van de Verenigde Naties

Een stap vooruit op wereldniveau

Bij Babyplant zijn we nog een stap verder gegaan op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

We zijn ons bewust van het belang van maatschappelijk verantwoord handelen, niet alleen op lokaal niveau maar ook op wereldniveau. Daarom hebben we ons aangesloten bij het wereldverdrag van de Verenigde Naties “UN Global Compact”, het grootste initiatief op wereldniveau met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Dit verdrag bevordert duurzame ontwikkeling en sociaal maatschappelijk burgerschap. Als deelnemers aan het verdrag verplichten we ons ertoe om al onze activiteiten, strategieën en de bedrijfscultuur op elkaar af te stemmen op basis van tien universele principes. De ontwikkeling van de bedrijfsduurzaamheidstrategie gebaseerd op het wereldverdrag betekent de implementatie, verspreiding en bevordering van de tien universele principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en de strijd tegen corruptie.

10 universele principes

1. Bedrijven dienen binnen de grenzen van hun invloedssfeer de internationaal erkende mensenrechten te eerbiedigen en ondersteunen.

2. Bedrijven dienen zich er van te vergewissen dat zij niet medeplichtig zijn aan de schending van mensenrechten.

3. Bedrijven dienen de vrijheid van aansluiting bij een vereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen te ondersteunen.

4. Bedrijven dienen de uitbanning van iedere vorm van verplichte en gedwongen arbeid te ondersteunen.

5. Bedrijven dienen de effectieve afschaffing van kinderarbeid te ondersteunen.

6. Bedrijven dienen de uitbanning van discriminatie op het gebied van arbeid en beroep te ondersteunen.

7. Bedrijven dienen een preventieve aanpak te bewerkstelligen ten gunste van het milieu.

8. Bedrijven dienen initiatieven te stimuleren om een groter milieubesef te bevorderen.

9. Bedrijven dienen de ontwikkeling en de verspreiding van milieuvriendelijke technologieën te stimuleren.

10. Bedrijven dienen elke vorm van corruptie tegen te gaan, inclusief afpersing en omkoping.