Privacybeleid

We garanderen een eerlijk, verantwoord en rechtmatig gebruik van gebruikersgegevens

Gegevensprivacy- en vertrouwelijkheidsbeleid

Baby Plant SL voldoet bij de behandeling van persoonsgegevens aan de huidige wetgeving in Spanje en de Europese Unie. Hiervoor nemen we de nodige technische en organisatorische maatregelen om verlies, misbruik, wijziging, ongeoorloofde toegang en diefstal van de verstrekte persoonsgegevens te voorkomen, rekening houdend met de stand van de techniek, de aard van de gegevens en de risico’s waaraan ze worden blootgesteld. blootgesteld.

Vervolgens wordt u, in overeenstemming met de bepalingen van de gegevensbeschermingsvoorschriften, geïnformeerd over de voorwaarden van de gegevensverwerking door Baby Plant, SL.

Verantwoordelijk voor de behandeling van persoonsgegevens

BABY PLANT SL met C.I.F. B-30126650, met maatschappelijke zetel te Ctra Santomera – Alquerias, km 1., 30140 Santomera, Murcia, Spanje, telefoon: 968862244 en e-mail: info@babyplant.es, is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

Namens het bedrijf verwerken wij de informatie die u ons verstrekt om de gevraagde service te verlenen en deze te factureren. u advertenties sturen met betrekking tot onze producten en diensten op welke manier dan ook (post, e-mail of telefoon) en u uitnodigen voor evenementen die door het bedrijf worden georganiseerd.

De verstrekte gegevens worden bewaard zolang u niet om stopzetting van de activiteit vraagt. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven, behalve in gevallen waarin er een wettelijke verplichting is. U hebt het recht om bevestiging te krijgen of Baby Plant SL uw persoonlijke gegevens behandelt, daarom heeft u het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens, onnauwkeurige gegevens te corrigeren of om verwijdering te verzoeken wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden die zijn verzameld.

Bescherming van persoonsgegevens

Dit document regelt de behandeling van persoonsgegevens die worden verstrekt door gebruikers, bezoekers en geïnteresseerde partijen van deze website (www.babyplant.es) en is bedoeld om bekendheid te geven aan de manier waarop persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en beschermd. waartoe toegang wordt verkregen door de diensten die aan deze website zijn gekoppeld, zodat u vrij en vrijwillig kunt bepalen of u uw persoonlijke gegevens wilt verstrekken via de daarvoor bestemde formulieren.

Een bezoek aan deze website houdt niet in dat de gebruiker verplicht is enige informatie te verstrekken. In het geval dat de gebruiker persoonlijke informatie verstrekt, zullen de gegevens die op deze site worden verzameld op een eerlijke en wettige manier worden behandeld, te allen tijde onderworpen aan de principes en rechten die zijn uiteengezet in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD) van de Europese Unie 2016/679 van 27 april 2016.

De toegang tot en het gebruik van de website houdt in dat u deze volledig accepteert en dat u verplicht bent om volledig te voldoen aan de voorwaarden in dit privacybeleid, evenals in de bepalingen in de juridische kennisgeving, het cookiebeleid en, in in voorkomend geval, de algemene of bijzondere contractvoorwaarden van andere diensten; het configureren van de bovengenoemde documenten als een geheel als de toepasselijke wetteksten. U vindt de bijbehorende links onderaan de hoofdpagina.

Dit privacybeleid is geldig voor de persoonlijke gegevens verkregen voor deze website of andere diensten van BABY PLANT SL. In het geval dat u uw registratie of associatie met de website formaliseert via een sociaal netwerk, instant messaging-applicatie, netwerk of vergelijkbaar systeem, geeft u toestemming dat het netwerk of het systeem gegevens levert aan BABY PLANT SL. in de voorwaarden van het privacybeleid van het betreffende netwerk of systeem in elk afzonderlijk geval, niettegenstaande het uw verantwoordelijkheid is om dit beleid te raadplegen voordat u uw toestemming verleent.

Alle velden die in de formulieren met een asterisk (*) zijn gemarkeerd, zijn verplicht, zodat het weglaten van een van de velden het onmogelijk kan maken dat uw verzoek wordt beantwoord.

Evenzo moeten gebruikers door te klikken op de knop “Verzenden” (of gelijkwaardig) die is opgenomen in de bovengenoemde formulieren, de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, authenticiteit en geldigheid van de verzamelde persoonlijke gegevens garanderen. Om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie altijd up-to-date is en geen fouten bevat, moet u zo snel mogelijk de wijzigingen van uw persoonlijke gegevens die worden geproduceerd, meedelen, evenals de rectificaties van onjuiste gegevens in het geval dat u deze ontdekt.

In het kader van de hieronder beschreven behandelingen kunt u persoonsgegevens over derden verstrekken. In deze zin is het uw verantwoordelijkheid om derden te informeren wiens gegevens u aan ons gaat overdragen, en, indien nodig, hun uitdrukkelijke toestemming te verkrijgen om ons dergelijke informatie te verstrekken.

Registreer u als een nieuwe gebruiker

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD) van de Europese Unie 2016/679 van 27 april 2016, informeren wij u dat door het invullen van een van onze formulieren, uw persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen en verwerkt in BABY-bestanden PLANT SL.

Het belangrijkste doel van dit bestand is om de gebruikers die op onze website zijn geregistreerd te beheren, om advertenties met betrekking tot producten en diensten te verzenden of om andere soorten relevante informatie te sturen (evenementen, promoties, nieuwsbrieven, kortingen) en andere commerciële acties).

BABY PLANT SL. garandeert de vertrouwelijkheid van de verstrekte gegevens en garandeert dat deze onder geen enkele voorwaarde worden overgedragen voor enig ander gebruik zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van onze gebruikers. We zullen u alleen om die gegevens vragen die nodig zijn voor het leveren van de vereiste service en ze zullen alleen voor dit doel worden gebruikt.

Online winkel

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD) van de Europese Unie 2016/679 van 27 april 2016, informeren wij u dat door het invullen van de formulieren, uw persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen en zullen worden verwerkt in bestanden van BABY PLANT SL.

Het belangrijkste doel van dit bestand is om de contractuele relatie met onze klanten te onderhouden, de verwerking van bestellingen, de uitvoering van statistische onderzoeken en het verzenden van advertenties met betrekking tot de producten en diensten die door BABY PLANT SL op de markt worden gebracht, te vergemakkelijken. of om andere informatie te sturen, zoals: promoties, kortingen, nieuwsbrieven en andere commerciële acties.

Ter gelegenheid van de aankoop kunnen uw gegevens worden meegedeeld aan de volgende ontvangers:
Bankentiteiten voor betaling van aankopen met een kaart.
Aan het kantoor van consumenten en gebruikers in geval van een claim.
In de wettelijk vastgestelde gevallen, zoals het geval is bij de veiligheidstroepen en -organen.

BABY PLANT SL. garandeert de vertrouwelijkheid van de verstrekte gegevens en garandeert dat deze onder geen enkele voorwaarde worden overgedragen voor enig ander gebruik zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van onze klanten. We zullen u alleen om die gegevens vragen die nodig zijn voor het leveren van de vereiste service en ze zullen alleen voor dit doel worden gebruikt.

Verantwoordelijkheden

BABY PLANT SL. is niet verantwoordelijk voor de informatie en inhoud die is opgeslagen in forums, sociale netwerken of andere middelen waarmee derden inhoud onafhankelijk op de website van de provider kunnen publiceren.

Echter, rekening houdend met art. 11 en 16 van de LSSI-CE, BABY PLANT SL. verbindt zich ertoe inhoud in te trekken of, waar nodig, te blokkeren die de nationale of internationale wetgeving, de rechten van derden of de moraal en de openbare orde kan schaden of schenden.

Het bedrijf is evenmin aansprakelijk voor enige schade die kan ontstaan ​​als gevolg van storingen of verkeerde configuraties van de software die op de computer van de internetgebruiker is geïnstalleerd. Alle aansprakelijkheid voor elk technisch incident of defect dat optreedt wanneer de gebruiker verbinding maakt met internet, is uitgesloten. Evenzo is de afwezigheid van onderbrekingen of fouten bij het openen van de website niet gegarandeerd.

Evenzo BABY PLANT SL. behoudt zich het recht voor om de informatie op haar website, evenals de configuratie of presentatie ervan te allen tijde bij te werken, te wijzigen of te verwijderen zonder enige verantwoordelijkheid daarvoor op zich te nemen.

Toestemming

Door de formulieren te verzenden, begrijpen we dat de gebruiker zijn toestemming geeft voor de verwerking van de gegevens volgens de doeleinden die in elk van de formulieren zijn uiteengezet. BABY PLANT SL. zal de gegevens niet aan derden verstrekken, behalve in de gevallen die wettelijk zijn vastgesteld of geautoriseerd door de belanghebbende. BABY PLANT SL. meedeelt aan de gegevenseigenaars dat zij hen commerciële berichten willen sturen via e-mail of een ander gelijkwaardig elektronisch communicatiemiddel. Evenzo verklaren de houders deze intentie te kennen en geven zij hun uitdrukkelijke toestemming om de bovengenoemde mededelingen te ontvangen. De hier door de Eigenaar gegeven toestemming voor mededeling van gegevens aan derden is te allen tijde herroepbaar, zonder terugwerkende kracht.

Gebruikersrechten

In overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD) van de Europese Unie 2016/679 van 27 april 2016, wordt de gebruiker geïnformeerd dat het enige doel van de registratiedatabase het verzenden van informatie is op nieuws gerelateerd aan de babyplant.es website. Alleen de houders hebben toegang tot hun gegevens en deze gegevens zullen in geen geval worden overgedragen, gedeeld, overgedragen of verkocht aan derden.

In overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD) van de Europese Unie 2016/679 van 27 april 2016, kan de gebruiker te allen tijde zijn recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet tegen de geldschieter.

De belanghebbende kan zijn ARCO-rechten (toegang, rectificatie, annulering en oppositie) met betrekking tot hun persoonsgegevens uitoefenen door deze per e-mail te communiceren aan info@babyplant.es, schriftelijk aan Baby Plant SL, Ctra. Santomera-Alquerias km.1, 30140 Santomera, Murcia of rechtstreeks via de automatische uitschrijflinks in alle berichten die door www.babyplant.es worden verzonden

Sociale netwerken

Via onze website heeft u toegang tot sociale netwerken met open toegang voor alle gebruikers. Dit zijn websites waar de gebruiker zich gratis kan registreren en volgen. In deze sociale netwerken kunnen gebruikers meer te weten komen over onze activiteiten, meningen, toegang krijgen tot foto’s en video’s. Gebruikers van deze sociale netwerken moeten zich ervan bewust zijn dat deze plaats onafhankelijk is van onze website en open is, dat wil zeggen, het is zichtbaar voor al zijn gebruikers, en het privacybeleid dat op deze inhoud moet worden toegepast, is die van het sociale netwerk. . BABY PLANT SL. is niet de eigenaar van sociale netwerken.

Verzamelde informatie gericht op webverbeteringen

Om onze diensten en online winkelen te verbeteren, analyseren we de website en corrigeren we de gebruikersnavigatie. Deze informatie is vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt om de beveiliging en werking van de website en online winkel te verbeteren.

Antispambeleid

De provider verklaart zich volledig tegen het verzenden van ongevraagde commerciële communicatie en tegen elk soort gedrag of manifestatie dat bekend staat als “spam”, en verklaart zich ook toegewijd aan de strijd tegen dit soort misbruikpraktijken.

Daarom garandeert de provider de gebruiker dat de op de website verzamelde persoonlijke gegevens in geen geval worden overgedragen, gedeeld, overgedragen of verkocht aan derden.

Om dezelfde redenen mag het registratieproces niet worden gebruikt om e-mailadressen van buitenstaanders te registreren zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen. Als tegenmaatregel voor deze praktijken, implementeert www.babyplant.es een dubbele opt-in mailinglijst die expliciete bevestiging nodig heeft van de eigenaar van het e-mailaccount dat is aangegeven als het abonnementsadres, voordat e-mailcommunicatie wordt ontvangen.

In het geval dat een gebruiker nog steeds berichten van deze website ontvangt zonder zich te hebben geregistreerd of zonder zijn uitdrukkelijke toestemming te hebben gegeven voor die registratie, kan hij het abonnement annuleren via de links in de communicatie zelf.

Daarnaast kan de gebruiker contact met ons opnemen via het contactformulier dat op de website wordt bijgehouden, zowel om te communiceren wat er is gebeurd als om de onmiddellijke verwijdering van hun gegevens uit ons systeem te verzoeken.

Google Analytics

Google Analytics is een dienst voor statistische gegevensanalyse die wordt aangeboden door het Google-bedrijf (privacybeleid). babyplant.es gebruikt deze service om de gebruiksstatistieken bij te houden.

Google Analytics gebruikt cookies om de website te helpen statistische gegevens over het gebruik ervan te analyseren (aantal totale bezoeken, meest bekeken pagina’s, enz.). De informatie die door de cookie wordt gegenereerd (inclusief uw IP-adres), wordt rechtstreeks verzonden en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten.

Google zal deze informatie namens ons gebruiken voor het genereren van statistische informatie over het gebruik van babyplant.es, Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens waarover Google beschikt.

Google kan deze informatie aan derden doorgeven wanneer de wet dit vereist of wanneer de derde partijen de informatie namens Google verwerken.

U kunt de behandeling van gegevens of informatie weigeren door het gebruik van cookies te weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren, maar hierdoor wordt de volledige functionaliteit van www.babyplant.es beperkt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor aangegeven.

Toestemming voor de behandeling van persoonlijke gegevens van de gebruiker

In het kader van haar activiteiten heeft babyplant.es de mogelijkheid om gebruikers te registreren om e-mailberichten te verzenden, opmerkingen te plaatsen op de blog en berichten te verzenden via het contactformulier.

De gebruiker zal door middel van abonnementen, het maken van opmerkingen of het contactformulier uitdrukkelijk toestemming geven voor de behandeling van het personeel dat wordt verstrekt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD) van de Europese Unie 2016/679 van de 27 april 2016. De gebruiker kan zijn rechten uitoefenen onder de gegeven voorwaarden.

Deze zelfde handelingen impliceren ook de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker voor de internationale overdracht van gegevens die plaatsvindt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD) van de Europese Unie 2016/679 van 27 april 2016 vanwege de fysieke locatie van de faciliteiten van de bovengenoemde leveranciers.

De persoonsgegevens die bij deze activiteiten worden gevraagd, worden opgenomen in een bestand met als doel het communiceren van nieuws over de website van www.babyplant.es die optreedt als de verantwoordelijke voor het bestand. De met een asterisk gemarkeerde velden zijn verplicht, omdat het onmogelijk is om het vermelde doel uit te voeren als deze gegevens niet worden verstrekt. U wordt ook geïnformeerd over de mogelijkheid om de rechten uit te oefenen die worden vermeld in het gedeelte over gebruikersrechten.

Gelieerde links

www.babyplant.es gebruikt af en toe partnerlinks voor producten en diensten van merken die een partnerprogramma hebben opgezet. Deze links worden uitsluitend gebruikt na gebruik van genoemde producten en diensten of na het uitvoeren van tests om te beoordelen of ze voldoen aan een passend kwaliteitsniveau.
De aanbieder stemt ermee in geen willekeurige gelieerde links naar producten op te nemen die niet voldoen aan de hierboven beschreven voorwaarden, verder te begrijpen dat dit soort praktijken zeer contraproductief zou zijn voor de reputatie van de website die deze promoot.

Intellectueel eigendom en gebruik van inhoud

De babyplant.es-website, inclusief maar niet beperkt tot de programmering, bewerking, compilatie en andere elementen die nodig zijn voor de werking ervan, de ontwerpen, logo’s, tekst en / of afbeeldingen zijn eigendom van de aanbieder of hebben, in voorkomend geval, een licentie of uitdrukkelijke toestemming van de auteurs.

Elk gebruik dat niet eerder door de provider is goedgekeurd, wordt beschouwd als een ernstige schending van de intellectuele of industriële eigendomsrechten van de auteur.

De ontwerpen, logo’s, tekst en / of afbeeldingen die vreemd zijn aan de provider en die op de website kunnen verschijnen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren en zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele controverses die hierover kunnen ontstaan. De aanbieder heeft in elk geval uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van hen.

Om elke vorm van waarneming te maken met betrekking tot mogelijke schendingen van intellectuele of industriële eigendomsrechten, evenals de inhoud van de website, kunt u dit doen via het contactformulier op de website.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Voor het oplossen van alle controverses of problemen met betrekking tot deze website of de activiteiten die erop worden uitgevoerd, is de Spaanse wetgeving van toepassing, waaraan de partijen zich uitdrukkelijk onderwerpen.